ساخت سریع ترین ربات Inchworm جهان که تنها با یک موتور کار می کند

David Zarrouk سریعترین ربات Inchworm جهان که فقط با یک موتور می تواد به جلو، چپ و راست حرکت کند، را ساخت. در آخرین مقاله ارائه شده توسط Zarrouk حرکت ربات را به صورت...